آیندگان / مادیان

ترمه

 


جنسیت: مادیان

پدر: زرافه خان

مادر: شیرین

تولد: 1397/10/24

 

شجره: