آیندگان / مادیان

تسی


جنسیت: مادیان

پدر: AKROS

مادر: لیلیشاه

تولد: 1398/01/06

شجره: