نریان ها / کورسی

FOULADHجنسیت:

پدر: AMER

مادر: JALJALAH

تولد: 2008

مقام های کسب شده:

16 قهرمانی

6 نائب قهرمانی

1 مقام سوم

 

 

شجره: